História

Akciová spoločnosť Compel Rail je jednou z firiem skupiny spoločnosti Compel s vedením sídliacim v Martine. Základné medzníky vo vývoji spoločnosti sú charakterizované prostredím, spoločenskými zmenami a politickými rozhodnutiami, ktoré sa priamo dotýkali územia, na ktorom spoločnosť sídli:

1953 – vznik Traťových výrobných dielní, ktoré sa zaoberali základnou údržbou a elementárnymi opravami zariadení používaných v traťovom hospodárstve. Postupne sa profilovala činnosť a potreby prác pre traťové správy so zvyšovaním podielu technických a konštrukčných zadaní.

1969 – vnik štátneho podniku – Mechanizácia traťového hospodárstva – ako samostatného celku priamo podriadeného generálnemu riaditeľstvu Československých štátnych dráh v Prahe. Smer vývoja jednoznačne smeroval k vytvoreniu vlastnej konštrukčnej kancelárie s vlastným technicko-technologickým zabezpečením a tak aj k vyprofilovaniu základného výrobného programu. V tomto období nastalo aj výrazné zvýšenie výrobnej kapacity podniku pričom produkcia strojov a zariadení bola určená predovšetkým pre domáci trh. V tomto období sa začali nadväzovať aj prvé kontakty s exportnými firmami zamerané na krajiny východnej Európy

1992 – privatizácia a vznik súkromnej spoločnosti so zachovaním pôvodného výrobného programu. Rozširovanie obchodných kontaktov smerom k novým odbytištiam.

1998 – vznik spoločnosti Compel Rail a odkúpenie majetku, výrobných práv a duševného vlastníctva pôvodnej firmy MTH. Od vzniku firmy je celá činnosť orientovaná na posilnenie konštrukčného zázemia, vytvorenie vysoko technicky spôsobilého potenciálu s jeho využitím v inovačnom a modernizačnom procese. Dochádza k výraznému posilneniu obchodných činností a smerovanie aktivít k vytvoreniu plnohodnotného vzťahu výrobca-zákazník s naplnením potrieb požadovaných užívateľmi.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.